Pada halaman ini saya akan berbagai beberapa contoh teks pranatacara Bahasa Jawa. Pranatacara atau pranotocoro adalah seorang yang mengatur jalannya suatu acara. Dalam bahasa Indonesia kita sering menyebutnya sebagai Pembawa Acara. Sedangkan pada bahasa Inggris sering dikenal dengan MC atau Master of Ceremony.

Pada konteks pranatacara, bahasa pengantar yang sering digunakan adalah Bahasa Jawa. Maka kata pranatacara atau pranotocoro hampir selalu diikuti atau dipasangkan dengan kata Bahasa Jawa.

Terkait dengan pranatacara Bahasa Jawa ini, kebetulan di RT tempat saya tinggal sedang ada semacam pelatihan atur boso jowo. Ini adalah program RT yang bertujuan untuk melestarikan budaya Jawa, sekaligus mempersiapkan penerus atau pengganti yang siap jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk acara di kampung.

Dari pelatihan ini ada berbagai macam teks mulai dari teks pranatacara Bahasa Jawa untuk temanten, Atur pasrah dan panampi hingga atur pambagyo untuk berbagai keperluan. Dan sebagai dokumentasinya, saya tuliskan di sini supaya bisa diakses dan dipelajari oleh siapa saja yang membutuhkan.

Kumpulan Contoh Teks Pranatacara Bahasa Jawa

Pada kumpulan contoh teks pranatacara Bahasa Jawa ini bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan mulai dari teks pranatacara temanten. teks pranatacara kesripahan, teks pranatacara dinas, teks pranatacara pepanggihan, teks pranatacara pasamuan, teks pranatacara pengaosan, pentas dan lain sebagainya.

Ini saya mulai dari teks pranatacara temanten dan secara bertahap akan update untuk acara yang lainnya.

#1 Teks Pranatacara Bahasa Jawa Untuk Temanten

Panjenenganipun para pinisepuh, para aji sepuh, inkang dahat sakalangkung pono ing pamawas, miwah lebdo ing pitutur, ingkang satuhu kinabekten, sinartan pindundhi ing akrami.

Datan katalumpen kunjuk ing Paduka, sagung para pengemban pengembating projo, ingkang satuhu minongko dadyo pangayomaning para kawula dasih kaswasih, ingkang dahat kinurmatan.

Dumateng Bapak/Ibu tamu sinedhahan kakung sumawono putri ingkang hanggung hamastuti dumateng pepoyaning kautaman, ingkang satuhu sinugoto satataning pakurmatan.

Linangkung dumateng para darahing budoyo ingkang satuhu kuntap kautamanipun, kinaryo memardi mardawaning kang budyo luhur.

Assalamu’alaykum Wr.Wb.

Panjenganipun para pinisepuh sumrambah Bapak/Ibu tamu sinedhahan samudayanipun, ingkang dahat mahambeg sadhu ing budi, sinartan netepi darmaning sasomo.

Kinaryo hamurwani jatining pahemanan pahargyan prasojo, daupnyo sri kabahargyo Roro Ayu (…..) dalasan Bagus (…) pinardi purwo-madyo-wusono, hantuk’o jatining karahayon.

Tan kendat handiko sadarum, kawulo derekaken ngunjukaken raos suko dalasan syukur Alhamdulillah wonten ngarso dalem Gusti Alloh SWT, ingkang sampun ngluberaken menggah sedoyo nikmat peparingipun mring handiko sedoyo.

Metemah ing swasono puniko, Bapak/Ibu sadarum kanthi nir ing sambikolo, lulus mulyo manggeh raharjo, waget rawuh ing pehemanan, paring panjurung donga pangestu, daupnyo sri kabahargyo manten sarimbit.

Sholawat dalasan salam dening Ngarso Dalem Gusti Alloh SWT, pinaringno dumateng junjungan Kito, kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW, sumrambah sedoyo keluarganipun, shohabatipun, penderekipun sarto umatipun nagntos puputing jaman samangkeh. Aamiin.. Aamiin..Aamiin.. ya Robbal’alamin.

Amit-amit paliman tabik sinabetno ing iloduni, dumawahing tawang towang myang sapu siko dendaning Hyang Kawoso.

Panjenenganipun para pinisepuh, para aji sepuh, ing hanggung pinundhi ing akrami.

Sumrambah Bapak/Ibu tamu sinedhahan ingkang dahat kinurmatan.

Binarung panglik ing waranggono, kalilalono kawulo nedyo hangaturaken jatining rantaman pahargyan prasojo, daupnyo temanten sarimbit.

 • Mininongko purwaning pahargyan, pasrahing ponang sarono upokarti salaki rabi. dalasan pasrahing sekar tunjung seto dening baroyo agung kadang besan kinasih Bapak (…) sekalian garwo.
 • Rantaman ingkang kaping kalih (kadwi), atur panampi.
 • Titilaksono ingkang ongko tiga, dupi roro ayu (…) wus mangagem busono edi lir putraning narpati, doyo-doyo kalenggahaken ing sasono pinajang.
 • Rantaman ingkang ongko sekawan, upocoro panggih temanten.
 • Titilaksono ingkang ongko gangsal, atur sinambromo astuti, yo pambagyo harjo yuwono basuki rahayu.
 • Kashdo, sabdo tomo (ular-ular).
 • Dene kang kaping pitu, bodoling pahemanan.

#2 Teks Pranatacara Bahasa Jawa Untuk Pengaosan

Coming soon.


#3 Teks Pranatacara Bahasa Jawa Untuk Sripah

Kridaning ati tan bangkit hambedah kuthaning pepesti, budi dayaning manungso datan kuwowo ngungkuli purbaning hyang moho kawoso. 

Assalamu’alaykum wr.wb. 

Innalillahi wa inna ilaihi roji’un. 3x. 

Mugi andadosno ing swasono, bilih sedoyo ingkang dumadi ing jagad puniki, muhung kagungan Ndalem Dzat Ingkang Murweng Dzat Gusti Illahi Robbi. 

Sedoyo ingkang dumados, sedoyo ingkang tumitah ing jagad royo hawit karso dalem Hyang Moho Kawoso inggih Gusti Ingkang Murbeng Dumadi Alloh Azza wa Jalla. 

Hanut garising pepesten, sinartan kodrat ingkang sampun katentokaken, sedoyo ing mangkenipun, hamung badhe wangsul wonten ngarso dalem Gusti Alloh SWT (Subhanahu wa ta’ala). 

Innalillahi wa inna ilaihi roji’un. 

Penjenenganipun para pinisepuh, para aji sepuh ingkang tuhu kinabekten, linangkung dumateng panjenenganipun sagung pangemban pangembating projo, satriyaning nagoro, bhayangkari nagari, ingkang satuhu kuntap kautamanipun, satemah pantes kalamunto minongko pangayomaning para kawulo dasih kaswasih, ingkang satuhu winantu sagung pakurmatan.

Sumrambah Bapak/Ibu sadarum, para pambelo sungkowo ingkang dahat mahambeg sadhu ing budi.

Nuwun wonteno sukolilaning penggalih, kepareng kawulo badhe hangaturaken rantaman upacoro pangrukti loyo, hawit sampun tinimbalan wangsulipun Almarhum/Almarhumah (…) wonten ngarso dalem gusti Alloh SWT. 

 1. Dene rantaman ongko sepisan, pambuko. 
 2. Rantaman ingkang ongko kalih, waosan ayat-ayat suci Al Qur’anul Karim. Utawi gema wahyu ilahi.
 3. Rantaman ingkang ongko tigo, atur sinambromo astuti, yo pambagyoharjo yuwono basuki rahayu. 
 4. Titilaksono ingkang kaping sekawan, pangandikan panglipur. 
 5. Rantaman ingkang ongko gangsal, mahasinul mayit (tahsinul mayit).
 6. Titi laksono ingkang ongko enem, waosan doa. 
 7. Titi laksono ingkang ongko pitu, wiyosing krendo suci sariro layu saking dalem duhkito tumuju ing sak ngajeng wismo duhkito. 
 8. dene kawolu, angkating layon utawi budaling swasono.

Pambuko

Penjenganipun para pinisepuh, sumrambah Ibu/Bapak poro pambelo sungkowo, ingkang dahat mahembeg sadhu ing budi, sinartan netepi darmaning sasamo. 

Sumonggo uporoco pangrukti loyo, hawit sampun tinimbalan wangsulipun Almarhum/Almarhumah (…) wonten ngarso dalem gusti Alloh SWT, kito buko sesarengan kanthi mangastungkoro nyenyuwun ing panguwosipun murih kunduripun Almarhum/almarhumah, kundur karono khusnul khotimah, kanthi waosan basmalah : Bismillahirrahmanirrahim. 

Waosan ayat suci Al Qur’an

Paripurno waosan basmalah, kalajenganken waosan ayat suci Al Qur’anul Karim utawi gema wahyu ilahi, ingkang nedya kasariro panjenganipun bapak/ibu (…). 

Dumateng Bapak/Ibu (…) sasono soho wacono kulo kunjukaken. sumonggo nuwun.

Pambagyo Harjo

Panjenganipun para pinisepuh, sumrambah sagung para takziah wal takziyin, ingkang dahat winantu sagung pakurmatan, makaten kolowau menggah waosan ayat suci Al Qur’anul karim utawi gema wahyu ilahi, ingkang sampun hangrerangin ing madyaning swasono duhkito, bangkit kinaryo cihno lan pratondo, sowanipun Almarhum/Almarhumah enggal tinampi ing panguwosipun. 

Purning gati waosan ayat suci tumunten hambabar laksitaning nowo atur sinambromo astuti yo pambagyoharjo yuwono basuki rahayu, karono kapegatan ing sih ingkang sak lami-laminipun, Ibu/Bapak dening panjenganpin sawargi (…) sahinggo ing swasono puniko hanyaliro gungan dumateng panjenenganipun bapak (..). 

Ing pramilo panjenenganipun Bapak/Ibu (..) mugi kerso hanjajari utawi handampingi jumenengipun Bapak/Ibu (…) Ing wusono. 

Sasono soho wacono kanthi sagung pakurmatan kawulo kunjukaken.

Panglipur

Penjenganipun para pini sepuh sumrambah Ibu/Bapak pambelo sungkowo, ingkang satuhu winantu sagung pakurmatan,

Paripurno pambagyoharjo yuwono basuki rahayu, keparang kawulo nglajengakan titilaksono ingkang kaping sekawan. Kawulo nun injih paring sambutan pangandikan panglipur, ingkang nedyo kasariran panjenenganipun Bapak/Ibu (…), ing pramilo dumateng Bapak/Ibu (…), sasono soho wacono kawulo kunjukaken.

Mahasinul Mayit (Tahsinul Mayit)

Bapak/ibu sagung para pambelo sungkowo, ingkang hanggung winisudho mring murdaningsih, makaten kolo wau menggah paring pangandikan panglipur saking panjenganpun Bopo (…) mugiyo inggal saged hamberat kaduhkitaning penggalih penjenganpipun Bapak (..) sedoyo putro wayah tumunten enggalo bangkit nglajenganaken ayahan darmaning gesang sarto saged nglajengaken cita-cita sarto gegayuhanipun sawargi.

Bapak/Ibu sadarum para pelayat, sak derengipun upocoro kalajengaken, keparengo kulo hangaturaken mahasinul mayit (tahsinul mayit) sakwetawis. 

Kadyo dene dawuh handiko Nabi Agung Muhammad SAW, tindak nglayat dateng sawenehing sohabat ingkang murut ing kasedan jati. 

Kanjeng Nabi dawuh, kerso o suko paseksen dateng kasaenanipun si mayit. Mboten mawas ndulu olo lan becik nakolo sugengipun. 

Milo kulo nyuwun paseksen panjenengan sedoyo nakolo sugengipun Almarhum/ Almarhumah kalebet ewonipun tiyang ingkang sae nopo awon Bapak/Ibu? (nunggu jawaban pelayat)

Kulo ambali sepisan malih, nakolo sugengipun almarhun almarhumah kalebet ewonipun tiyang sae menopo mboten bapak/ibu? (nunggu jawaban pelayat)

Alhamdulillah 3x. 

Kedaling pangandikan panjenengan ingkang tulus, sinurung ikhlas ing manah mugi-mugi konduripun Almarhum/ Almarhumah kundur kanthi khusnul khotimah.

Doa

Bapak/ibu sadarum para pelayat ingkang satuhu dahat kinurmatan, dene adicoro ingkang ongko enem, kawulo nuwun injih, waosan doa, tumanduk atmanipun almarhum/almarhumah (..) kang wus manjing hing tepet suci. ingkang nedyo kasariran panjenenganpun bapak/ibu (..). ing pramilo dumateng bapak/ibu (…) sasono soho wacono kawulo kunjukaken.

Wiyosing Krondo Suci Lelayu

Sadarum poro pelayat kakung sumawono putri, ingkang dahat mahambeg sadhu ing budi, mugi-mugi kanthi waosan doa tinimbalan wangsul Almarhum/Almarhumah (..) jinangkung ing projawotogung kinamulan sagung prowidodari, tumunten enggal tetunggilan wonten ngarso Dalem Dzat Ingkang Murweng Dzat Gusti ingkang murbeng dumadi. 

Satemah kaampunten sedoyo dosa lan kelepatanipun, tinampi amal kesaenanpiun nakolo gesang ing alam projo sarto pinaringaken manjing ing kasuwarganipun.

Dumateng panjenganipun poro kadang taruno mudo ing Dukuh (…), kasuwun dahat siogo ing diri, hangedalaken ponang krendo suci sariro layu saking wismo duhkito tumuju wonten sak ngajeng ing wismo duhkito.

Dene poro putro wayah ingkang keparang badhe sumungkem ing sandap ponang sariro lelayu kinaryo tondo yekti pakurmatan ingkang pungkasan dumateng Almarhum/Almarhumah sasono wacono kulo kunjukaken.

Budaling Swasono

Bapak/Ibu ingkang dahat winantu sagung pakurmatan, kantun satunggal perkawis, upocoro pangrukti loyo, nun injih angkating layon. 

Sumonggo supados enggal tinampi ing ngarso Gusti, sowanipun Almarhum/ Almarhumah kito kurmati kanti waosan tahlil sareng-sareng : 

La Ilaha illalloh Muhammad Darosululloh. 3x

Penjenganpin para pinisepuh sumrambah Bapak/Ibu pelayat samudayanipun, semanten lan makaten menggah upocoro pangrukti loyo, mbok bilih kathah tuno dungkap, anggen kawulo amranitisaken, diagung ing pangaksomo. minongko pepet pepuntoning atur. 

Wassalamualaikum wr wb.


#4 Teks Pranatacara Bahasa Jawa Untuk Pepanggihan

Coming soon.


 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.